ИНДУСТРИИ

Нашите продукти намират приложение в почти всички сектори на икономиката.

N

Рудодобив, минно-добивна и минно-преработвателна промишленост

N

Машиностроене, автомобилостроене и корабостроене

N

Авиационна промишленост

N
Военна промишленост
N
Целулозна и хартиена
N
Металургия
N
Енергетика